Disclaimer & privacy statement

 

 

 

 

 

Avonturen beleven: Elke zaterdag opnieuw spannend!!

Disclaimer

Verantwoordelijkheid
Het Zeekadetkorps Harlingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze website actueel en juist te houden. De inhoud van de website wordt met de grootste zorg samengesteld. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dit meldt door een bericht te sturen naar info@zkkharlingen.nl . Zeekadetkorps Harlingen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid
Het Zeekadetkorps Harlingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade, in welke vorm dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van het Zeekadetkorps Harlingen.

Copyright
Alle op de website geplaatste informatie valt onder het copyright van het Zeekadetkorps Harlingen. Foto’s en beeldmateriaal vallen onder het copyright van het Zeekadetkorps Harlingen of van de fotografen en vervaardigers en mogen niet zonder toestemming vooraf door anderen worden gebruikt.

Links naar websites van anderen
Deze website bevat links naar websites die door anderen dan door het Zeekadetkorps Harlingen worden beheerd. Het Zeekadetkorps Harlingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

 

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Zeekadetkorps Harlingen van groot belang. De persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om u informatie te sturen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • Voor het organiseren van opleidingen;
 • Voor het uitvoeren van de administratie;
 • Het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel;
 • Het uitvoeren van overige voor een vereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze vereniging, kunt u een e-mail aan ons sturen: info@zkkharlingen.nl

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid door een email te sturen naar info@zkkharlingen.nl .

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;
 • Het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij wij door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kunnen vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die wij daarbij gebruiken is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Cookies
Het Zeekadetkorps Harlingen is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Het Zeekadetkorps Nederland maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het Zeekadetkorps Harlingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het Zeekadetkorps Harlingen draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het Zeekadetkorps.

 • Het Zeekadetkorps Harlingen kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van het Zeekadetkorps, of met de andere leden en vrijwilligers.
 • Het Zeekadetkorps Harlingen ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 • De AR (Algemene Raadsvergadering) heeft ermee ingestemd dat leden kennis kunnen nemen van een beperkt aantal gegevens van de andere leden, te weten naam, telefoonnummer en e-mailadres, uitsluitend om elkaar te kunnen bereiken in verband met korpsactiviteiten. Leden die dit niet wensen, kunnen een verzoek doen aan het bestuur om zich hiervan te laten uitsluiten.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten het Zeekadetkorps

 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.
 • Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties.
 • De AR heeft besloten dat persoonsgegevens van leden ook kunnen worden verstrekt aan sponsors. Indien u dit niet wenst, dan kunt u dit doorgeven aan het bestuur en dan zullen wij uw gegevens voor dit doel niet meer ter beschikking stellen.
 • Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 • Het Zeekadetkorps Harlingen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

3. Geen commercieel gebruik

 • Het Zeekadetkorps Nederland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring m.b.t. de sponsors of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens 
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het Zeekadetkorps Nederland kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens 
Het Zeekadetkorps Harlingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@zkkharlingen.nl . U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.